กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน 2565 (สำหรับเจ้าหน้าที่ IT) กรุณา : รายงานการมาปฏิบัติงานทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (เช้า 1 ครั้ง /เย็นก่อนกลับ 1 ครั้ง)https://forms.gle/TFbYvUTXuQbZ6Vz4A   ประจำเดือนตุลาคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 ต.ค. 2564 (วันเสาร์) - 3 ต.ค. 2564  (วันอาทิตย์) - 9 ต.ค. 2564 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 10 ต.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 ต.ค. 2564 (วันอังคาร : หยุดชดเชย)  นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 ต.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 17 ต.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 22 ต.ค. 2564  (วันศุกร์ : ชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู 23 ต.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 24 ต.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 30 ต.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 31 ต.ค. 2564 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 พ.ย. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 7 พ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 13 พ.ย. 2564 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 14 พ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 20 พ.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 21 พ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 27 พ.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 28 พ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนธันวาคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 ธ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 5 ธ.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 6 ธ.ค. 2564  (วันจันทร์:วันหยุดชดเชย) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 10 ธ.ค. 2564  (วันศุกร์:วันรัฐธรรมนูญ) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 11 ธ.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 ธ.ค. 2564 (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 18 ธ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 19 ธ.ค. 2564 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 25 ธ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 26 ธ.ค. 2564 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 31 ธ.ค. 2564 (วันศุกร์:วันสิ้นปี) - ประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ม.ค. 2565 (วันเสาร์) - 2 ม.ค. 2565  (วันอาทิตย์) - 3 ม.ค. 2565  (วันจันทร์:หยุดชดเลย) - 8 ม.ค. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 9 ม.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 15 ม.ค. 2565 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 16 ม.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 22 ม.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 23 ม.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 29 ม.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 30 ม.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 5 ก.พ. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 6 ก.พ. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 12 ก.พ. 2565 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 13 ก.พ. 2565  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 16 ก.พ. 2565 (วันพุธ : มาฆบูชา)  นายภาณุ  แตงหนู 19 ก.พ. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 20 ก.พ. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 26 ก.พ. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 27 ก.พ. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 5 มี.ค. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 6 มี.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 12 มี.ค. 2565 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 13 มี.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 19 มี.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 20 มี.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 26 มี.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 27 มี.ค. 2565 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 เม.ย. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 3 เม.ย. 2565 (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 6 เม.ย. 2565 (วันพุธ : วันจักรี) นายภาณุ  แตงหนู 9 เม.ย. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 10 เม.ย. 2565 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 13 เม.ย. 2565  (วันพุธ: วันสงกรานต์) - 14 เม.ย. 2565  (วันพฤหัส : วันสงกรานต์) - 15 เม.ย. 2565  (วันศุกร์ : วันสงกรานต์) - 16 เม.ย. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 17 เม.ย. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 23 เม.ย. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 24 เม.ย. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 30 เม.ย. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 พ.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 4 พ.ค. 2565  (วันพุธ:วันฉัตรมงคล) นายภาณุ  แตงหนู 7 พ.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 8 พ.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 13 พ.ค. 2565  (วันศุกร์:พืชมงคล) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 14 พ.ค. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 15 พ.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 พ.ค. 2565  (วันจันทร์:ชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู 21 พ.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 22 พ.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 28 พ.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 29 พ.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 มิ.ย. 2565 (วันศุกร์:วันเฉลิมฯพระราชินี) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 4 มิ.ย. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 5 มิ.ย. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 11 มิ.ย. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 12 มิ.ย. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 18 มิ.ย. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 19 มิ.ย. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 25 มิ.ย. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 26 มิ.ย. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 ก.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 3 ก.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 9 ก.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 10 ก.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 13 ก.ค. 2565 (วันพุธ:อาสาฬหบูชา) นายภาณุ  แตงหนู 14 ก.ค. 2565 (วันพฤหัสบดี:เข้าพรรษา) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 ก.ค. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 17 ก.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 23 ก.ค. 2565 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 24 ก.ค. 2565 (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 28 ก.ค. 2565(วันพฤหัสบดี:วันเฉลิมฯ ร.10) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 30 ก.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 31 ก.ค.2565 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 ส.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 7 ส.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 12 ส.ค. 2565  (วันศุกร์ : วันเฉลิมฯวันแม่) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 ส.ค. 2565 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 14 ส.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 20 ส.ค. 2565 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 21 ส.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 27 ส.ค. 2565 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 28 ส.ค. 2565  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนกันยายน 2565 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 ก.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 4 ก.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 10 ก.ย. 2564 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 11 ก.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 17 ก.ย. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 18 ก.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 24 ก.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 25 ก.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  เบอร์โทร : (091-421-0059 / 094-263-1818)   ·       หมายเหตุเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ SC 06 และ SC 08    

ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน 2564 (สำหรับเจ้าหน้าที่ IT) กรุณา : รายงานการมาปฏิบัติงานทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (เช้า 1 ครั้ง /เย็นก่อนกลับ 1 ครั้ง)https://forms.gle/KN1cLAt8RB73S8Sa8   ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 ต.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 4 ต.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 10 ต.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 11 ต.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 13 ต.ค. 2563 (วันอังคาร : หยุดชดเชย)  นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 17 ต.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 18 ต.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 23 ต.ค. 2563  (วันพฤหัส : ปิยมหาราช) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 24 ต.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 25 ต.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 31 ต.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 พ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 7 พ.ย. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 8 พ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 14 พ.ย. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 15 พ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 19 พ.ย. 2563 (วันพฤหัสบดี:หยุดชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู*** 20 พ.ย. 2563 (วันศุกร์:หยุดชดเชย) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 21 พ.ย. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 22 พ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 28 พ.ย. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 29 พ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 5 ธ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 6 ธ.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 7 ธ.ค. 2563  (วันจันทร์: เลื่อน) - 10 ธ.ค. 2563  (วันพฤหัสบดี:วันรัฐธรรมนูญ) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 11 ธ.ค. 2563  (วันศุกร์:หยุดชดเชย) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 ธ.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 13 ธ.ค. 2563 (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 19 ธ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 20 ธ.ค. 2563 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 26 ธ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 27 ธ.ค. 2563 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 31 ธ.ค. 2563 (วันพฤหัสบดี:วันสิ้นปี) - 1 ม.ค. 2564 (ศุกร์: วันขึ้นปีใหม่) - ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 ม.ค. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 3 ม.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 9 ม.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 10 ม.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 16 ม.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 17 ม.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 23 ม.ค. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 24 ม.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 30 ม.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 31 ม.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 ก.พ. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 7 ก.พ. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 ก.พ. 2564 (วันศุกร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 13 ก.พ. 2564  (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 14 ก.พ. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 20 ก.พ. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 21 ก.พ. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 26 ก.พ. 2564 (วันศุกร์ : มาฆบูชา)  นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 27 ก.พ. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 ก.พ. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 มี.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 7 มี.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 13 มี.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 14 มี.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 20 มี.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 21 มี.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 27 มี.ค. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 มี.ค. 2564 (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 เม.ย. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 4 เม.ย. 2564 (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 6 เม.ย. 2564 (วันอังคาร : วันจักรี) นายภาณุ  แตงหนู*** 10 เม.ย. 2564 (วันเสาร์ :วันสงกรานต์) นายภาณุ  แตงหนู*** 11 เม.ย. 2564 (วันอาทิตย์เสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 13 เม.ย. 2564  (วันจันทร์: วันสงกรานต์) - 14 เม.ย. 2564  (วันอังคาร : วันสงกรานต์) - 15 เม.ย. 2564  (วันพุธ : วันสงกรานต์) - 17 เม.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 18 เม.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 24 เม.ย. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 25 เม.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 พ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 2 พ.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 4 พ.ค. 2564  (วันอังคาร:วันฉัตรมงคล) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 8 พ.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 9 พ.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 พ.ค. 2564  (วันจันทร์:พืชมงคล) นายภาณุ  แตงหนู 15 พ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 16 พ.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 22 พ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 23 พ.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 26 พ.ค. 2564  (วันพุธ:วิสาขบูชา) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 29 พ.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 30 พ.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 มิ.ย. 2564 (วันพฤหัสบดี:วันเฉลิมฯพระราชินี) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 5 มิ.ย. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 6 มิ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 มิ.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 13 มิ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 19 มิ.ย. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 20 มิ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 26 มิ.ย. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 27 มิ.ย. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 ก.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 4 ก.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 ก.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 11 ก.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 17 ก.ค. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 18 ก.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 24 ก.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 25 ก.ค. 2564 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 26 ก.ค. 2564 (วันจันทร์:ชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู*** 28 ก.ค. 2564  (วันพุธ:วันเฉลิมฯ ร.10) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 31 กค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ส.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 7 ส.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 8 ส.ค. 2564  (วันอาทิตย์ : วันแม่แห่งชาติ) นายภาณุ  แตงหนู 12 ส.ค. 2564  (วันพุธ : วันเฉลิมฯวันแม่) นายภาณุ  แตงหนู 14 ส.ค. 2564 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 15 ส.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 21 ส.ค. 2564 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 22 ส.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 28 ส.ค. 2564 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 29 ส.ค. 2564  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 ก.ย. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 5 ก.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 11 ก.ย. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 12 ก.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 18 ก.ย. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู*** 19 ก.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู*** 25 ก.ย. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 26 ก.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            เบอร์โทร : (091-421-0059 / 094-263-1818)   ·       หมายเหตุเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ SC 06 และ SC 08    

ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน 2563 (สำหรับเจ้าหน้าที่ IT) กรุณา : รายงานการมาปฏิบัติงานทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (เช้า 1 ครั้ง /เย็นก่อนกลับ 1 ครั้ง)https://forms.gle/g6d8ZbEKsamgiZqaA ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 5 ต.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 6 ต.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 ต.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 13 ต.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 14 ต.ค. 2562 (วันจันทร์ : หยุดชดเชย)  นายภาณุ  แตงหนู 19 ต.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 20 ต.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 23 ต.ค. 2562  (วันพุธ : ปิยมหาราช) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 26 ต.ค. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 27 ต.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 พ.ย. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 3 พ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 9 พ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 10 พ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 16 พ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 17 พ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 23 พ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 24 พ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 30 พ.ย. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ธ.ค. 2562 (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 5 ธ.ค. 2562  (วันพฤหัสบดี:วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ) นายภาณุ  แตงหนู 7 ธ.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 8 ธ.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 10 ธ.ค. 2562  (วันอังคาร:วันรัฐธรรมนูญ) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 14 ธ.ค. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 15 ธ.ค. 2562 (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 21 ธ.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 22 ธ.ค. 2562 (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 ธ.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 29 ธ.ค. 2562 (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 31 ธ.ค. 2562 (วันอังคาร:วันสิ้นปี) - 1 ม.ค. 2563 (วันพุธ : วันขึ้นปีใหม่) - ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 ม.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 5 ม.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 11 ม.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 12 ม.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 18 ม.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 19 ม.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 25 ม.ค. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 26 ม.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ก.พ. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 2 ก.พ. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 8 ก.พ. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 9 ก.พ. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 10 ก.พ. 2563  (วันจันทร์:ชดเชยมาฆบูชา) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 15 ก.พ. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 ก.พ. 2563  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 22 ก.พ. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 23 ก.พ. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 29 ก.พ. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 มี.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 7 มี.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 8 มี.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 14 มี.ค. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 15 มี.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 21 มี.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 22 มี.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 28 มี.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 29 มี.ค. 2563 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 เม.ย. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 5 เม.ย. 2563 (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 6 เม.ย. 2563 (วันจันทร์ : วันจักรี) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 11 เม.ย. 2563 (วันเสาร์ :วันสงกรานต์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 12 เม.ย. 2563 (วันอาทิตย์เสาร์ :วันสงกรานต์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 เม.ย. 2563  (วันจันทร์: วันสงกรานต์) - 14 เม.ย. 2563  (วันอังคาร : วันสงกรานต์) - 15 เม.ย. 2563  (วันพุธ : วันสงกรานต์) - 18 เม.ย. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 19 เม.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 25 เม.ย. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 26 เม.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 พ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 3 พ.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 4 พ.ค. 2563  (วันจันทร์:วันฉัตรมงคล) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 6 พ.ค. 2563  (วันพุธ:วันวิสาขบูชา) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 9 พ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 10 พ.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 พ.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 17 พ.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 23 พ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 24 พ.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 30 พ.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 31 พ.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 มิ.ย. 2563 (วันพุธ:วันเฉลิมฯพระราชินี) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 6 มิ.ย. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 7 มิ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 มิ.ย. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 14 มิ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 20 มิ.ย. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 21 มิ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 27 มิ.ย. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 มิ.ย. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 ก.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 5 ก.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 6 ก.ค. 2563  (วันจันทร์:วันอาสาฬหบูชา) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 7 ก.ค. 2563  (วันอังคาร : วันเข้าพรรษา) นายภาณุ  แตงหนู 11 ก.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 12 ก.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 18 ก.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 19 ก.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 25 ก.ค. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 26 ก.ค. 2563 (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 27 ก.ค. 2563  (วันจันทร์:วันหยุดชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู 28 ก.ค. 2563  (วันอังคาร:วันเฉลิมฯ ร.10) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ส.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 2 ส.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 8 ส.ค. 2563 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 9 ส.ค. 2563  (วันอาทิตย์ : วันแม่แห่งชาติ) นายภาณุ  แตงหนู 12 ส.ค. 2563  (วันพุธ : วันเฉลิมฯวันแม่) นายภาณุ  แตงหนู 15 ส.ค. 2563 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 16 ส.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 22 ส.ค. 2563 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 23 ส.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 29 ส.ค. 2563 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 30 ส.ค. 2563  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 ก.ย. 2562 (วันหยุดชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู 5 ก.ย. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 6 ก.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 7 ก.ย. 2562 (วันหยุดชุดเชย) นายภาณุ  แตงหนู 12 ก.ย. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 13 ก.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 19 ก.ย. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 20 ก.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 26 ก.ย. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 27 ก.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     เบอร์โทร : (091-421-0059 / 094-263-1818) ·       หมายเหตุเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ SC 06 และ SC 08    

ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 ต.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 7 ต.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 ต.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 14 ต.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 15 ต.ค. 2561 (วันจันทร์ : หยุดชดเชย)  นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 20 ต.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 21 ต.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 23 ต.ค. 2561  (วันจันทร์ : ปิยมหาราช) นายภาณุ  แตงหนู 27 ต.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 ต.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 พ.ย. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 4 พ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 10 พ.ย. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 11 พ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 17 พ.ย. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 18 พ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 24 พ.ย. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 25 พ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนธันวาคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ธ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 2 ธ.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 5 ธ.ค. 2561  (วันอังคาร:วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 8 ธ.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 9 ธ.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 ธ.ค. 2561  (วันจันทร์:วันรัฐธรรมนูญ) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 15 ธ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 16 ธ.ค. 2561 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 22 ธ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 23 ธ.ค. 2561 (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 29 ธ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 30 ธ.ค. 2561 (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 31 ธ.ค. 2561 (วันจันทร์:วันสิ้นปี) - 1 ม.ค. 2562 (วันจันทร์ : วันขึ้นปีใหม่) - ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 5 ม.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 6 ม.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 ม.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 13 ม.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 19 ม.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 20 ม.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 26 ม.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 27 ม.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 ก.พ. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 3 ก.พ. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 9 ก.พ. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 10 ก.พ. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 16 ก.พ. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 17 ก.พ. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 19 ก.พ. 2562  (วันอังคาร:วันมาฆบูชา) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 23 ก.พ. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 24 ก.พ. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 มี.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 3 มี.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 9 มี.ค. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 10 มี.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 มี.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 17 มี.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 23 มี.ค. 2562 (วันเสาร์)  นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 24 มี.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 30 มี.ค. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 31 มี.ค. 2562 (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 เม.ย. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 7 เม.ย. 2562 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 8 เม.ย. 2562 (วันจันทร์ : ชดเชยวันจักรี) นายภาณุ  แตงหนู 12 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 13 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 20 เม.ย. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 21 เม.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 27 เม.ย. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 28 เม.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 พ.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 5 พ.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 6 พ.ค. 2562  (วันจันทร์) นายภาณุ  แตงหนู 9 พ.ค. 2562 (วันพฤหัสฯ : วันพิชมงคล) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 11 พ.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 12 พ.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 18 พ.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 19 พ.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 20 พ.ค. 2562  (วันจันทร์:หยุดชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู 25 พ.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 26 พ.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 มิ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 2 มิ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 3 มิ.ย. 2562  (วันจันทร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 8 มิ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 9 มิ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 15 มิ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 16 มิ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 22 มิ.ย. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 23 มิ.ย. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 29 มิ.ย. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 30 มิ.ย. 2562 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 ก.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 7 ก.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 13 ก.ค. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 14 ก.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 16 ก.ค. 2562  (วันอังคาร:วันอาสาฬหบูชา) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 17 ก.ค. 2562  (วันพุธ : วันเข้าพรรษา) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 20 ก.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 21 ก.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 27 ก.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 28 ก.ค. 2562 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 29 ก.ค. 2562  (วันจันทร์:หยุดชดเชย) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 ส.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 4 ส.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 10 ส.ค. 2562 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 11 ส.ค. 2562  (วันอาทิตย์ : วันแม่แห่งชาติ) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 12 ส.ค. 2562  (วันจันทร์ : วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 17 ส.ค. 2562 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 18 ส.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 24 ส.ค. 2562 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 25 ส.ค. 2562  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 31 ส.ค. 2562 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 7 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 8 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 14 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 15 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 21 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 22 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 29 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เบอร์โทร :          (091-421-0059 / 094-263-1818) *** งานผลการปฏิบัติงาน *** https://goo.gl/forms/fu7QQJpUe01TKrNx1  

ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 7 ต.ค. 2560 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 8 ต.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 ต.ค. 2560 (วันศุกร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 14 ต.ค. 2560 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 15 ต.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 21 ต.ค. 2560 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 22 ต.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 23 ต.ค. 2560  (วันจันทร์ : ปิยมหาราช) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 26 ต.ค. 2560  (วันพฤหัสบดี : วันหยุด) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 28 ต.ค. 2560 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 29 ต.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 พ.ย. 2560 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 5 พ.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 11 พ.ย. 2560 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 12 พ.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 18 พ.ย. 2560 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 19 พ.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 25 พ.ย. 2560 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 26 พ.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 ธ.ค. 2560 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 3 ธ.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 5 ธ.ค. 2560  (วันอังคาร:วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 9 ธ.ค. 2560 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 ธ.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 1๑ ธ.ค. 2560  (วันจันทร์:ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 16 ธ.ค. 2560 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 17 ธ.ค. 2560 (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 23 ธ.ค. 2560 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 24 ธ.ค. 2560 (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 30 ธ.ค. 2560 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 31 ธ.ค. 2560 (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 1 ม.ค. 2561 (วันจันทร์ : วันขึ้นปีใหม่) - 2 ม.ค. 2561 (วันอังคาร : วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี) - ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 ม.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 7 ม.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 13 ม.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 14 ม.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 20 ม.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 21 ม.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 27 ม.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 28 ม.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 3 ก.พ. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 4 ก.พ. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 ก.พ. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 11 ก.พ. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 17 ก.พ. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 18 ก.พ. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 24 ก.พ. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 25 ก.พ. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 มี.ค. 2561 (วันพฤหัสบดี : วันมาฆบูชา) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 3 มี.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 4 มี.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 มี.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 11 มี.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 17 มี.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 18 มี.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 24 มี.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 25 มี.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 31 มี.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 1 เม.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 6 เม.ย. 2561 (วันศุกร์ : วันจักรี) นายภาณุ  แตงหนู 7 เม.ย. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 8 เม.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 12 เม.ย. 2561 (วันพฤหัส :วันสงกรานต์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 13 เม.ย. 2561 (วันศุกร์ :วันสงกรานต์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 14 เม.ย. 2561  (วันเสาร์: วันสงกรานต์) - 15 เม.ย. 2561  (วันอาทิตย์ : สงกรานต์) - 21 เม.ย. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 22 เม.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 28 เม.ย. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 29 เม.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 5 พ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 6 พ.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 12 พ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 13 พ.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 19 พ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 20 พ.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 26 พ.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 27 พ.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 29 พ.ค. 2561  (วันอังคาร : วันวิสาขบูชา) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 มิ.ย. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์ สุพร 3 มิ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์ สุพร 9 มิ.ย. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ แตงหนู 10 มิ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ แตงหนู 16 มิ.ย. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 17 มิ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 23 มิ.ย. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 24 มิ.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 30 มิ.ย. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 1 ก.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 7 ก.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 8 ก.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 14 ก.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 15 ก.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 21 ก.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 22 ก.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 27 ก.ค. 2561 (วันศุกร์ : วันอาสาฬหบูชา) นายภาณุ  แตงหนู 28 ก.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 29 ก.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 30 ก.ค. 2561  (วันจันทร์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 4 ส.ค. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 5 ส.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 11 ส.ค. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 12 ส.ค. 2561  (วันอาทิตย์ : นแม่แห่งชาติ) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 13 ส.ค. 2561  (วันจันทร์ : วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 18 ส.ค. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 19 ส.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 25 ส.ค. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 26 ส.ค. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู ประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 1 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 2 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 8 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 9 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา 15 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 16 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 22 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 23 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 29 ก.ย. 2561 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 30 ก.ย. 2561  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา                                                                                                                                                                                                                                                                     เบอร์โทร :     (091-421-0059 / 094-263-1818)   ·       หมายเหตุเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ SC 06 และ SC 08   รายงานผลการปฏิบัติงาน (https://goo.gl/forms/SjlGsqWi3uholFXt1)

ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560   ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 วันที่ ผู้รับผิดชอบ 2 ก.ย. 2560 (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 3 ก.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 9 ก.ย. 2560 (วันเสาร์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 10 ก.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร 16 ก.ย. 2560 (วันเสาร์) นายภาณุ  แตงหนู 17 ก.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นายภาณุ  แตงหนู 23 ก.ย. 2560 (วันเสาร์) นายฉัตรปรินท์  ปานสุขรดา 24 ก.ย. 2560  (วันอาทิตย์) นายฉัตรปรินท์  ปานสุขรดา 30 ก.ย. 2560  (วันเสาร์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา 1 ต.ค. 2560  (วันอาทิตย์) นายปิยนัฐ   ดวงจำปา                      * เบอร์โทร : 094-263-1818 / 091-421-0059  ·       หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ SC 06 และ SC 08