กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร

ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
นางสาวจรูญลักษณ์ สุพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายปิยนัฐ ดวงจำปา
นักสารสนเทศ
นายภาณุ แตงหนู
พนักงานวิทยาศาสตร์