กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดปัญหา

 

ด้านระบบซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ, ระบบ sci-office

ติดต่อได้ที่เบอร์ 42956 (นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร, นายฉัตรปรินทร์ ปานสุขรดา)

 

ด้านระบบฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ห้องเรียน, คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ของบุคลากรคณะฯ, โปรแกรมใช้งาน, Antivirus (เฉพาะโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์)

ติดต่อได้ที่เบอร์ 44510

085-0066359 นายภาณุ  แตงหนู (วันเวลาราชการ)

 

ด้านระบบเครือข่าย Lan, Wi-Fi, ระบบ Internet

 

ติดต่อได้ที่เบอร์ 45573 นายปิยนัฐ  ดวงจำปา (วันเวลาราชการ)