งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (KEPT) <-- Click    ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับส่งผลการเรียน  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  - สรุปรายละเอียดการส่งผลการเรียน  - การจัดเอกสารในการส่งผลการเรียน   ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2563            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2562            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2561            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2560            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2557            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2557 หลักสูตร           ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ตามกรอบ TQF) อาจารย์ที่ปรึกษา           คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 อื่นๆ          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์   ระดับบัณฑิตศึกษา ไปที่ Link: https://gs.sc.kku.ac.th/index.php/th/   ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    -  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์      อื่นๆ    ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ) ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (หลังจากประธานหลักสูตรลงนามแบบDigital ID) แล้ว https://kku.world/ac17p *หากประธานหลักสูตรลงนามปกติให้ส่งเอกสารเช่นเดิม 3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้    3.1 Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น    3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://e.sc.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf)      

ปฏิทินการศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557   ปฏิทินการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557