งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี

12,000.-

30,000.-

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ

6,000.-

15,000.-

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาเอก

30,000.-

30,000.-

ระดับปริญญาเอก เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000.-

55,000.-

ระดับปริญญาโท

25,000.-

25,000.-

ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ

 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

38,000.-

- สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

40,000.-

- สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (ระบบชุดวิชา)

35,000.-