งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี 12,000.- 30,000.- ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ 6,000.- 15,000.-   ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก 30,000.- 30,000.- ระดับปริญญาเอก เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000.- 55,000.- ระดับปริญญาโท 25,000.- 25,000.- ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 38,000.- - สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 40,000.- - สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (ระบบชุดวิชา) 35,000.-    

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา เคมี (รหัส 60 เป็นต้นไป) ชีววิทยา (รหัส 60 เป็นต้นไป) ภูมิสารสนเทศาสตร์ (รหัส 60เป็นต้นไป) สถิติ (รหัส 60 เป็นต้นไป) สารสนเทศสถิติ (รหัส 60 เป็นต้นไป) ชีวเคมี (รหัส 60 เป็นต้นไป) คณิตศาสตร์ (รหัส 60 เป็นต้นไป) คณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 60 เป็นต้นไป) ฟิสิกส์ (รหัส 60 เป็นต้นไป) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 60 เป็นต้นไป) จุลชีววิทยา (รหัส 60 เป็นต้นไป) วิทยากาารคอมพิวเตอร์ (รหัส 60 เป็นต้นไป) เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (รหัส 59 เป็นต้นไป) คณิตศาสตร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป) คณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 55 เป็นต้นไป) เคมี (รหัส 55 เป็นต้นไป) ชีววิทยา (รหัส 55 เป็นต้นไป) ฟิสิกส์ (รหัส 55 เป็นต้นไป) ชีวเคมี (รหัส 55 เป็นต้นไป) จุลชีววิทยา (รหัส 55 เป็นต้นไป) สถิติ (รหัส 54 เป็นต้นไป) สารสนเทศสถิติ (รหัส 55 เป็นต้นไป) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 55 เป็นต้นไป) วิทยากาารคอมพิวเตอร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป) เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (รหัส 54 เป็นต้นไป) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 55 เป็นต้นไป) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 52 เป็นต้นไป)

สารสนเทศงานบริการ     1.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด Excel Word Power point                  2.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลด Excel Word Power point     3.  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ทุนเรียนดี และทุน พสวท. ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลด Excel Word Power point   4.  ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด Excel ป.โท Excel ป.เอก Power point     5.  ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา 2558   ดาวน์โหลด Excel Word Power point     6.  ข้อมูลจำนวนรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลด Excel Word Power point

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2560  ลำดับ รายการ วาระการประชุม รายงานการประชุม 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560      2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560        3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560        4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560       5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560         6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560        7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560