งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร

ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตร 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต 2562

ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชาบริการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ วิชาศึกษาทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ วิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาเคมี

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาชีวเคมี

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชาใหม่ สาขาวิชาวิทยากาาคอมพิวเตอร์

รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

Curriculum Mapping วิชาศึกษาทั่วไป

Curriculum Mapping วิชาบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาฟิสิกส์

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาเคมี

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาสถิติ

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชาบริการ และCurriculum Mapping สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชาบริการ สาขาวิชาชีวเคมี

แบบฟอร์มต่างๆ

มคอ. 02 รายละเอียดหลักสูตร (ป.ตรี)

มคอ. 02 รายละเอียดหลักสูตร (ป.โท-เอก)

มคอ. 03 รายละเอียดของรายวิชา

มคอ. 04 รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

มคอ. 05 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

มคอ. 06 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   

มคอ. 07 รายงานการดำเนินการของหลักสูตร

แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (เสนอสภาฯ) 

แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (เสนอสภาฯ)

แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (เสนอสภาฯ)

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (สกอ.) 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (สกอ.)

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (สกอ.)

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

การขออนุมัติเปิดปิดรายวิชา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1412/2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา 

ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา

แบบฟอร์ม วช. 01 ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน

แบบฟอร์ม วช. 02 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ (โปรดแนบ มคอ.ประกอบ)

แบบฟอร์ม วช. 03 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (โปรดแนบ มคอ.ประกอบ) 

แบบฟอร์ม วช. 06 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงวิชาใหม่

แบบฟอร์ม วช. 07 ขออนุมัติปิดรายวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 397/2555 เรื่องขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

พ.ศ. 2555

การทวนสอบ

แนวปฏิบัติการทวนสอบ