งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่องานบริการ

sc

 

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์มือถือ 084-6001149, 091-4210065

 

ชื่อ สกุล

เรื่องที่ติดต่อ

โทร 043-009700 ต่อ

นางสุตาภัทร  รักษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/การขอเลื่อนสอบ/การดำเนินการเรื่องสัญลักษณ์ I (ระดับปริญญาตรี)/การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลาง และรายวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

44519

นางสาวฐิติมา  พรหมจักร์

ทะเบียนเรียน ป.ตรี/สอบประจำภาค/ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี (ภาคต้น และภาคปลาย)

44517

นางสาวจิราพัชร  แสนแก้ว

หัวหน้างาน/มข.30 ระดับปริญญาตรี/สหกิจศึกษา

44510

 นางสาวกฤตวรรณ  วัฒนสุวกุล

 รับเข้า/ทะเบียนประวัติ ระดับปริญญาตรี

 44522

นางธีรนุช  หาญโสภา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

44516

นางสาวนฤนาท  คุณธรรม

ลงทะเบียน/ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

42171

นางปารัชญ์  โคธิเสน

สอบวพ.-กศ./เค้าโครง/จบ ระดับบัณฑิตศึกษา

42171

นางสาววิภาวี  อำมาตทัศน์

ทุน พสวท./ทุนเรียนดี

44518

 

 

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002