งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (KEPT) <-- Click

 

 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับส่งผลการเรียน

 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

 - สรุปรายละเอียดการส่งผลการเรียน

 - การจัดเอกสารในการส่งผลการเรียน

 

ระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียน

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2563

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2562

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2561

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2560

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2557

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2557

หลักสูตร

          ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ตามกรอบ TQF)

อาจารย์ที่ปรึกษา

          คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

อื่นๆ

         อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ไปที่ Link: https://gs.sc.kku.ac.th/index.php/th/

 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

   ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 

  -  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 อื่นๆ

 

 ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ)

ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (หลังจากประธานหลักสูตรลงนามแบบDigital ID) แล้ว https://kku.world/ac17p *หากประธานหลักสูตรลงนามปกติให้ส่งเอกสารเช่นเดิม
3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้
   3.1 Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น

   3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://e.sc.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf)