กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

วัสดุในคลังพัสดุ ปี พ.ศ. 2563 

   

หนังสือเวียนภายนอก กค(กวจ) 0405.2/ว.89 ลงวันที่ 18 กุมภาพัธ์ 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  นร.0702_ว 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายกานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ  กค (กวจ) 0405.3_ว 476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  อว 0221.1_ว 89 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง 3 เรื่อง  กค 0419.3_ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  กค (กวจ) 0405.4_ว 520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ  กค (กวจ) 0405.4_ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน  กค 0433.2_ว 533 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางาน ต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน นร 0731.1_ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  นร 0731.1_ว 34 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่องอัตราราคางานต่อหน่วย  กค (กวจ) 0405.4_ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค 0419.2_ว 585 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม  กค 0433.4_ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กค 0433.4_ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กค (กจว) 0405.2_ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  กค (กวจ) 0405.2_ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กค 0419.2_ว 81 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม  กค 0433.4_ว 100 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กค (กวจ) ที่ 0405.2_ว 83 ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2_ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market _e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4_ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement _ e-GP) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบกระมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ 0402.5_ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3_ว 445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2_ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2_ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2_ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องการกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2_ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค (กวจ) 0405.2_ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ กค (กวจ) 0405.2_ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค (กวจ) 0405.2_ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอบราคา กค (กวจ) 0405.2_ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ กค (กวจ) 0405.2_ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ กค (กวจ) 0405.2_ว 198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง กค (กวจ) 0405.2_ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา กค (กวจ) 0405.2_ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กค (กวจ) 0405.2_ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย”งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค (กวจ) 0405.2_ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค กค (กวจ) 0405.2_ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า กค (กวจ) 0405.2_ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กค 0405.4_ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม กค (กวจ) 0404.2_ว 553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องการอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ตผ 0013_ว 294 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตราฐานหรือมาตราการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ กร 0433_ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กค 0405.2_ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP กค (กวจ) 0405.2_ว 36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 สพท 2_2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (หนังสือประชาสัมพันธ์) เรื่อง การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง” กค (กวจ) 0405.2_ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กค (กวจ) 0405.2_ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา กค (กวจ) 0405.2_ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง กค(กวจ) 0405.2_ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ตผ 0013_ว 58 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องมาตราฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) กค (กวจ) 0405.2_ว 144 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง กค (กวจ) 0405.2_ว 149 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน กค 0433.2_ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กค (กวจ) 0405.2_ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด กค (กวจ) 0405.7_ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน.pdf กค (กวจ) 0405.2_ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม นร 0731.2_ว 86 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2552 กค 0405.7_ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานรายห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร กค(กจว) 0405.3_ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง กต (กอร) 0405.5_ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค 0433.5_ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) กค 0433.3_ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่องการเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ กค (กจว) 0405.2_ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง กด 0405.7_ว 97,98 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนภายใน           วิธีปฏิบัติในการเบิกใช้พัสดุจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิธีปฏิบัติการจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ_สั่งจ้าง ในระบบ KKUFMIS ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6_ว 6770 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนงาน) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6_ว.8161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6_ว.8159 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยบริหารจัดการกลาง) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6_ว. 8158 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานวิสาหกิจ) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6_ว. 8404 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

Check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คู่มือ e-Bidding คู่มือ e-market ใบเสนอราคา คู่มือ e-market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6006_2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6007_2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับพัสดุ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี   คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6008_2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7025_2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี  คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4403_2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 636_2561 เรื่อง มอบอำนาจพัสดุ คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2549-2561 เรื่องมอบอำนาจพัสดุ การวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3271_2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3396_2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”