กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ

 

แบบฟอร์มการเบิกใช้พัสดุจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ

ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อ

แบบฟอร์มขอให้จัดจ้าง

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างโรงพิมพ์ มข.

แบบฟอร์มราคากลาง (แบบบก.06)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ว.119