กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

บุคลากร

 

 นางวิรพันธ์ รามจาตุ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อภายใน 44514

 

นางละไมย์ แสนเหลา

พนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อภายใน 42173

 

นางสาวมาริษา มลอุทก

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อภายใน 44513

 

 

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

นักวิชาการพัสดุ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อภายใน 44512

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง 

พนักงานธุรการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อภายใน 44513