กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

ประกาศ/คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6006_2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี 

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6007_2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับพัสดุ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี  

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6008_2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7025_2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี 

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4403_2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 636_2561 เรื่อง มอบอำนาจพัสดุ

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2549-2561 เรื่องมอบอำนาจพัสดุ การวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3271_2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3396_2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”