กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

แบบฟอร์มรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2_ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างโรงพิมพ์ มข. แบบฟอร์มราคากลาง (แบบบก.06) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ว.119

   นางวิรพันธ์ รามจาตุ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // เบอร์ติดต่อภายใน 44514   นางละไมย์ แสนเหลา พนักงานพัสดุ ชำนาญงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // เบอร์ติดต่อภายใน 42173   นางสาวมาริษา มลอุทก นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // เบอร์ติดต่อภายใน 44513     นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์ นักวิชาการพัสดุ  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // เบอร์ติดต่อภายใน 44512 นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง  พนักงานธุรการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // เบอร์ติดต่อภายใน 44513  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหนักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560