งานคลังและพัสดุ

ติดต่อหน่วยงาน

 หน่วยการเงินและบัญชี

งานคลังและพัสดุ

สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

40002

       เบอร์ติดต่อภายใน

           Tel.  043 009700  ต่อ  44514

           Tel.  043 009700  ต่อ  44576

           Tel.  043 009700  ต่อ  44515

           Tel.  043 009700  ต่อ  42172

           Tel.  043 009700  ต่อ  44575

           Tel.  043 009700  ต่อ  44575

 

       Mobile  :  091 4210062

       FAX  :  043 202371