งานคลังและพัสดุ

ข้อมูลหน่วยงาน

โครงสร้างบุคลากรของหน่วยการเงินและบัญชี

ภาระงานด้านการเงินและบัญชี

        การจัดทำเงินและบัญชี จัดเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้

         งานการเงิน     มีหน้าที่ ในการบันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เงินฝากธนาคาร

          งานบัญชี        มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

หน้าที่หลักของงานการเงินและบัญชี

        1. การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน

        2. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย

        3. การรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน

        4. การตรวจสอบทางระบบบัญชี

        5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย

        6.  ระบบเงินยืมหมุนเวียน

        7.   ด้านเงินทุนการศึกษา

        8.   ด้านเงินสวัสดิการต่างๆ