งานคลังและพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้ง

  คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน คณะวิทยาศาสตร์