งานคลังและพัสดุ

แบบฟอร์มเอกสารการเงิน

แบบฟอร์ม 201-1 (ขออนุมัติใช้เงิน 1 กิจกรรม)

แบบฟอร์ม 201-2 (ขออนุมัติใช้เงิน หลายกิจกรรม)

แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานสอน

แบบฟอร์มใบนำส่งเงิน

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มผู้ช่วยสอนผู้ช่วยทำวิจัย

แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบฟอร์ม 204)

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

แบบฟอร์มหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

แบบฟอร์มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ1 (ขออนุมัติเดินทาง)

แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ2 (แบบรายงานการเดินทาง)

แบบฟอร์มการยืมเงินคณะฯ (สัญญายืมเงินหมุนเวียนคณะ/หน่วยงาน)

แบบฟอร์มการยืมเงินรายได้ มข. (สัญญายืมเงินรายได้ มข.)

แบบฟอร์มการยืมเงินคณะ / มหาวิทยาลัย  (แผนการใช้เงิน)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 1 (ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 2 (ค่าตอบแทนการสอน)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 3 (ค่าใช้จ่ายในการสอนต่างๆ)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 4 (ค่าบริหารหลักสูตร)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 5 (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 6 (บันทึกค่าสอนโครงการพิเศษ)

แบบฟอร์มค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 7 (บันทึกแต่งตั้งกรรมการ)

แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายแทนเงินเดือน (ครั้งแรก)

แบบฟอร์มใบจ่ายตรง

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จ่ายตรงค่าตอบแทน)

แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่าย (ตามประกาศ 1880)

แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน - อัตราต่อชั่วโมง (ตามประกาศมข. ฉบับที่ 1349/2563  ข้อ 7.1)

แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน - อัตราต่อชิ้นงาน (ตามประกาศมข. ฉบับที่ 1349/2563 ข้อ 7.2)

 

 

แบบตรวจเช็คเอกสารทางการเงินประเภทต่างๆ

1. Check List ค่าตอบแทน

   1.1 ค่าสอน

         1.1.1  ค่าสอนพิเศษกรณีอาจารย์ภายนอกสังกัด   

         1.1.2  ค่าสอนเกินภาระงานสอน   

         1.1.3  ค่าสอนนอกเวลาราชการ (เงินรายได้)   

   1.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ

         1.2.1  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ  

   1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

         1.3.1  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

   1.4 ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/เค้าโครง/วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้/การศึกษาอิสระ

         1.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ  

         1.4.2  ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ + ค่าเลี้ยงรับรอง  

    1.5 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

         1.5.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

    1.6 ค่าเบี้ยประชุม 

          1.6.1 ค่าเบี้ยประชุม  

    1.7  ค่าจ้างนักศึกษา TARA 

          1.7.1 ค่าจ้างนักศึกษา TARA  

 2. Check List ค่าใช้สอย

    2.1  ค่าเดินทางไปราชการ

          2.1.1 ค่าเดินทางไปราชการในอาณาจักร  

          2.1.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ(หน่วยงานภายนอกจัด) 

          2.1.3 ค่าใช้จ่ายอบรมภายในประเทศโดยจัดนอกสถานที่ (หน่วยงานจัดให้บุคลากรในสังกัด)  

          2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในประเทศ (หน่วยงานจัดแบบจ้างเหมาทัวร์)  

          2.1.5 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการหรือประชุมวิชาการต่างประเทศ  

          2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดภายในหน่วยงาน 

     2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ

          2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

     2.3 ค่าลงทะเบียนอบรม/ประชุม/สัมมนา 

          2.3.1 ค่าลงทะเบียนอบรม/ประชุม/สัมมนา (ภายในประเทศ)  

          2.3.2 ค่าลงทะเบียนอบรม/ประชุม/สัมมนา (ต่างประเทศ)  

 3. Check List พัสดุ

     3.1 ค่าจ้างเหมางาน

          1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  

          1.3.2 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์  

          1.3.3 ค่าจ้างเหมารถยนต์  

     3.2 ค่าวัสดุ

          3.2.1 ค่าวัสดุ 

 4. Check List ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     4.1 เงินรางวัล ของรางวัล ของที่ระลึก ของขวัญ  

     4.2 ค่าเลี้ยงประชุม  

     4.3 ค่าเลี้ยงรับรอง  

     4.4 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ค่าพวงหรีด  

     4.5 ค่าใช้สอยอื่น  

 5. Check List โครงการพิเศษ 

     5.1 ค่าสอนโครงการพิเศษ  

     5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ