งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (KEPT)https://drive.google.com/file/d/1Z-ZfT7jjx5PSU-_OQubgxfGBqdm-HTPb/view?usp=sharing

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับส่งผลการเรียน

 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

 - สรุปรายละเอียดการส่งผลการเรียน

 - การจัดเอกสารในการส่งผลการเรียน

 

ระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียน

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2562

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2561

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561

           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2560

       กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2557

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2557

หลักสูตร

          ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ตามกรอบ TQF)

อาจารย์ที่ปรึกษา

          คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

อื่นๆ

         อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาครบระยะ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2561

·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่รักษาสภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2559   

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559  

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558   

          กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558   

          ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (TQF)

 

 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

   - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 

  -  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

 
 อื่นๆ
 ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ)

3.หลังการสอบ ส่งแบบเสนอเค้าโครง (บว.23) พร้อมเอกสารเค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมกับ Turnitin Originality Report form

*หากประสงค์ให้คณะตรวจสอบรูปแบบเค้าโครงให้ จะนัดรับใน 3 วันทำการ

**หากไม่ประสงค์ให้คณะตรวจสอบให้ส่งเค้าโครงชุดจริง 1 ชุด และสำเนาจำนวน 3 ชุด (ให้สาขา+อ.ที่ปรึกษา+นักศึกษาเก็บเป็นหลักฐาน) และ CD 1 แผ่น (มีไฟล์ข้อมูลทั้งหมด)

6.คณะจะดำเนินการส่งเอกสารเค้าโครงที่อนุมัติแล้วไปยังภาควิชา/สาขาวิชา ทุกวันที่ 15 ของเดือน