งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มตรวจสอบจบระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

วิทยากาารคอมพิวเตอร์ (รหัส 60 เป็นต้นไป)

เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (รหัส 59 เป็นต้นไป)

คณิตศาสตร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

เคมี (รหัส 55 เป็นต้นไป)

ชีววิทยา (รหัส 55 เป็นต้นไป)

ฟิสิกส์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

ชีวเคมี (รหัส 55 เป็นต้นไป)

จุลชีววิทยา (รหัส 55 เป็นต้นไป)

สถิติ (รหัส 54 เป็นต้นไป)

สารสนเทศสถิติ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วิทยากาารคอมพิวเตอร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (รหัส 54 เป็นต้นไป)

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 52 เป็นต้นไป)