งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (KEPT)https://drive.google.com/file/d/1Z-ZfT7jjx5PSU-_OQubgxfGBqdm-HTPb/view?usp=sharing   ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับส่งผลการเรียน  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  - สรุปรายละเอียดการส่งผลการเรียน  - การจัดเอกสารในการส่งผลการเรียน   ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2562            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2562            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2561            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561            กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2560        กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2557           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2557 หลักสูตร           ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ตามกรอบ TQF) อาจารย์ที่ปรึกษา           คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 อื่นๆ          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์         ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาครบระยะ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2561 ·   ขั้นตอนการทำรายงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่รักษาสภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562   ระดับบัณฑิตศึกษา           กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2559              กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2559             กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558              กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558              ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (TQF)     ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    - ประกาศค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    -  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์    อื่นๆ  ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ) 3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้   3.1 Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น    3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://sc5.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf) 

ปฏิทินการศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557   ปฏิทินการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557