งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

- รายการเอกสาร

ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

https://e.sc.kku.ac.th/sciIT/doc/2018-Jul-12-160708.pdf- แบบฟอร์มเกี่ยวกับห้องเรียน :

- แบบฟอร์มขอใช้/ยกเลิก ห้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์

 

แบบฟอร์มการส่งเกรด :

- แบบฟอร์มส่งเกรด

- แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลที่ให้เกรด I 

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเกรด I

- แบบฟอร์มขอขยายเวลาแก้เกรด I

- แบบฟอร์มขอชี้แจงส่งเกรดช้า

- แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0

 

การดำเนินการส่งผลการเรียน :

- สรุปรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

- ข้อปฏิบัติการส่งผลการเรียน

- การจัดเอกสารส่งผลการเรียน

 

แบบฟอร์มการสอบ (สอบกลางภาค/สอบปลายภาค) :

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการคุมสอบ

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกลาง

 

ระดับบัณฑิตศึกษา :

ขั้นตอนการขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษา ป.เอก จะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

2.ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ.05) ก่อนวันสอบ 20 วัน (สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบ)

3.หลังการสอบ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ GS-e-form โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้
   3.1 
Turnitin Originality Report form (ไฟล์จะประกอบด้วย แบบฟอร์ที่อ.ที่ปรึกษาลงนาม + หน้าที่มีชื่อนักศึกษา (by.....) + หน้าแรกที่แสดง% รวม3แผ่น

   3.2 เค้าโครงตามรูปแบบที่คณะกำหนด (รูปแบบของคณะ https://e.sc.kku.ac.th/sciIT/doc/10.177.160.112-2015-Jun-05-100618.pdf)

 

นักศึกษากรุณาตรวจสอบเอกสารไฟล์ .doc ว่าจัดในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

 

รายการเอกสาร (คลิกที่ข้อความเพื่อ Download)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 89/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 104/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 1)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 16/2562) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2)

คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท     

คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกวิทยานิพนธฺ์ บว. 21 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก    

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ ป โท_ไม่รวมที่ปรึกษา                 

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับ ป เอก_ไม่รวมที่ปรึกษา      

  แบบฟอร์มชี้แจงการให้ S=0

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 ที่ครบระยะเวลาการศึกษา หรือใกล้ครบระยะเวลาการศึกษา

  ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน บว.20

  แบบการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย (วท.บศ. 04) *ส่งทุกภาคการศึกษา

 

  Request for Bench Fee Reduction Form (SC.GS.04) English Version

  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.03)

  แบบรับรองข้อมูลนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.06) word แก้ไขล่าสุด

  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ. 05) Appointment of Proposal Defense Committee (SC GS 05) 

  แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ_ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (วท.บศ 01)

  ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง กศ (วท.บศ. 02 กศ.)

  ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วพ (วท.บศ.02 วพ.)

  แผนงานพร้อมผลสัมฤทธิ์ และดัชนีชี้วัด (เอกสารแนบ บว.22)

  คำร้องขอสอบ  วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.25)

(ยื่นเพร้อม บว 26 และ Turnitin Originality Report form)

  คำร้องแต่งตั้งกรรมการสอบ วพ/กศ (บว.26)

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา (ส่งพร้อม บว.25-26)

  ใบแจ้งผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.27)
*บว.27 และ บว.24 กรุณาพิมพ์ชื่อเรื่อง เพราะชื่อจะปรากฏใน Transcript

  แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.23NEW

(ยื่นเพร้อม Turnitin Originality Report form)

  Turnitin Originality Report form NEW

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีมีการสอบ) (ไฟล์ Word)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) (กรณีไม่มีการสอบ) (ไฟล์ Word)

  Example Proposal Form (Exam)

  Example Proposal Form (Exam) (.doc)

  Example Proposal Form (No Exam)

  Example Proposal Form (No Exam) (.doc)

  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับต่ำกว่าหลักสูตร

  คำร้องขอถอนรายวิชา  โดยได้สัญลักษณ์  W ระดับบัณฑิตศึกษา

  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา

  ใบคำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มวิชาเรียน ช้าเป็นกรณีพิเศษ (วท.3)

  รูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ

  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ Downlod จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/

  คำร้องสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย Downlod จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/61/mt61/#FormOnline

  แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (วท.บศ.37) New

      

ระดับปริญญาตรี : 

 

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลดขั้นตอน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญา

แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

คำร้องทั่วไป

SC 011

ขอลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด/

ขอลงทะเบียนมากกว่ากำหนด

SC 004

SC 005

ขออนุญาตลงทะเบียนรายวิชา

SC 006

ขอลงทะเบียนเพิ่ม/ช้าเป็นกรณีพิเศษ

ขอถอนวิชาปกติ โดยได้สัญลักษณ์ W

 

SC 009

ขอเลื่อนสอบ

SC 013

ขอให้ตรวจสอบระดับคะแนน

SC 014

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (ชีววิทยา รหัส 55 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (คณิตศาสตร์ รหัส 55 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 52 เป็นต้นไป)

 

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (ชีวเคมี รหัส 51 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (สารสนเทศสถิติ รหัส 51 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 50 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (ภูมิสารสนเทศศาสตร์ รหัส 50 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ รหัส 45)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (ชีววิทยา รหัส 45)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (เคมี รหัส 46)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (ชีวเคม รหัส 36)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 44-45)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 46)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัส 44)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (คณิตศาสตร์ รหัส 36)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (จุลชีววิทยา รหัส 45)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (สถิติ รหัส 46)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (ฟิสิกส์ รหัส 36)

แบบฟอร์มประเมินความสอดคล้อง

 

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

วิทยากาารคอมพิวเตอร์ (รหัส 60 เป็นต้นไป)

เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (รหัส 59 เป็นต้นไป)

คณิตศาสตร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

เคมี (รหัส 55 เป็นต้นไป)

ชีววิทยา (รหัส 55 เป็นต้นไป)

ฟิสิกส์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

ชีวเคมี (รหัส 55 เป็นต้นไป)

จุลชีววิทยา (รหัส 55 เป็นต้นไป)

สถิติ (รหัส 54 เป็นต้นไป)

สารสนเทศสถิติ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วิทยากาารคอมพิวเตอร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร (รหัส 54 เป็นต้นไป)

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 55 เป็นต้นไป)

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (รหัส 52 เป็นต้นไป)

 

ทุนพสวท. ทุนเรียนดีฯ :

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ทุนพสวท.

คำร้องทั่วไป

ทุนเรียนดีฯ

 

แบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานในต่างประเทศโดยขอรับทุนอื่น

แบบฟอร์มการขอรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการศึกษา

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสำหรับทุนเรียนดีฯ ระดับบัณฑิตศึกษา