:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

181198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
157
922
179161
2422
4666
181198

Your IP: 3.236.16.13
2021-09-19 17:47

กองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 70/2564) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 33/2564) เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ใบสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2563) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 86/2561) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 การขอใช้เงินกองทุนวิจัย

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2560) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แบบฟอร์มด้านส่งเสริมการวิจัย

 แบบฟอร์มด้านทุนส่งเสริมการผลิตตำราวิชาการ

 แบบฟอร์มด้านทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน-สื่อทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น CAI หรือ VDO

 แบบฟอร์มเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนการจัดทำตำราวิชาการ (ภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนการร่วมเขียน-การจัดทำตำราวิชาการที่พิมพ์ในสำนักพิมพ์ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1

 แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน  ISI  หรือ  SCOPUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1


 

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 44/2559) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านการส่งเสริมการวิจัย)

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน และการผลิตตำรา)

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน / สื่อวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่น CAI หรือ VDO)

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (การร่วมเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์) 

 ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ)

 ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 1)

 ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 2)

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 29/2558) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย

 ตัวอย่างบันทึกส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อรับการประเมิน

 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน

 ตัวอย่างปก การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 แบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ากองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ

 เขียนขอบคุณ ทุนสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ