Policy and Planning

แบบฟอร์มแผนและงบประมาณ (ระบบ Science Plan) 1. แผน-101-1/5 : แบบขออนุมัติจัดโครงการ 2. แผน-102-1/3 : แบบขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ 3. แผน-105-2/5 : ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดค่าครุภัณฑ์ (BG 1-1) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 1 ปี (BG 2-1) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้างใหม่ (BG 2-2) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินก่อสร้าง 100 ล้านบาทขึ้นไป (BG 2-3) แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         1. แบบพิมพ์-5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน          2. แบบพิมพ์-6 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน         3. แบบพิมพ์-6-1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)         4. แบบพิมพ์-6-2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      1. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (แผน-106-1/2)      2. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริการการศึกษา      3. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริการวิชาการและวิจัย      4. ตัวชี้วัดในส่วนของงานคลังและพัสดุ      5. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริหารและธุรการ      6. ตัวชี้วัดในส่วนของงานนโยบายและแผน    แบบฟอร์มข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ        แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         1. แบบพิมพ์_แผน-001-บรรจุโครงการย่อย_แผน-2561      2. แบบพิมพ์_แผน-002_ความเชื่อมโยงแผนปฎิบัติการ-2561      3. แบบพิมพ์-4.2_ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      4. แบบพิมพ์-4.3_ค่าใช้จ่ายงบลงทุน_สรุป      5. แบบพิมพ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง BG      6. แบบพิมพ์-4.4_งบอุดหนุน   แบบฟอร์มการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี        1. แบบพิมพ์งบกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     หลักธรรมาภิบาล     หลักเกณฑ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล         ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ            -  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 รอบ (รายละเอียดหน้าที่ 3 วาระ 1.4)          -  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          -  ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          -  แบบพิมพ์-6-1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)          -  แบบพิมพ์-6-2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) แบบฟอร์มการขอบรรจุหลักสูตรใหม่      แบบฟอร์ม การขอบรรจุหลักสูตรใหม่    แบบฟอร์มอื่นๆ       แบบฟอร์ม คำขอบัตรเข้าใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์  กรณีเปลี่ยนจากบัตร RFID (บัตรระบบเดิม) เป็นบัตร Card Bluetooth         แนวปฏิบัติการใช้บัตรระบบใหม่ Card Bluetooth

คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการที่ดี   คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาศาสตร์   หลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี  หลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คู่มือ   คู่มือระดับมหาวิทยาลัย        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     คู่มือระดับคณะ   เอกสารนำเสนอนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์               วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรับรองการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้าหน่วยพัสดุ นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการพัสดุ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินภาควิชา  ประมาณ กว่า 40 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมานาระดับความเห็น (ร่าง) กรอบแผนระยะกลาง คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 เพื่อระดมความเห็น (ร่าง) กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2567 และเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 8103 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) รวมกว่า 113 คน โดยมี ผศ.ดร..สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนำเสนอ “ขีดความสามารถการแข่งขันของคณะวิทยาศาสตร์ในอีก 8 ปีข้างหน้า” และคณะฯ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ท่าน คือ             ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี                               บรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทย”             คุณวิฑูรย์   กมลนฤเมธ อดีตประธานสภา       อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น                               บรรยาย หัวข้อ “มุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อบทบาทการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของมหาวิทยาลัย”           ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมกลุ่มย่อยและนำเสนอผลประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุน (ร่าง) กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2567 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้                            กลุ่ม 1 ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้                                    กลุ่ม 2 ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม / ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                         กลุ่ม 3 ด้านการบริหารจัดการ       กิจกรรมการจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องพิมลกลกิจ เวทีรับฟังความคิดเห็นคณะบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08 เวทีรับฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างกรอบแผนระยะกลางฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 8103อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08   Road Map การจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 (คลิ๊ก เพื่อดู)   รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ(คลิ๊ก เพื่อดูข่าว)     รับฟังความคิดเห็นนักศึกษาทุกระดับ  วันที่ 25 มีนาคม 2559   รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ  วันที่ 31 มีนาคม 2559   บฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า  วันที่ 7 เมษายน 2559                   เอกสารสำหรับบุคลากรโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี ประจำปี พ.ศ. 2559 รายการ โครงการ กำหนดการ คำสั่งเข้าร่วมสัมมนา            สัมมนาเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อน เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มข.            คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี          คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าหน่วย-งาน         โดยมี ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ถ่ายทอดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สู่หน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้ทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และการประชุมหารือทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการ 2558