Policy and Planning

แบบฟอร์มแผนและงบประมาณ (ระบบ Science Plan) 1. แผน-101-1/5 : แบบขออนุมัติจัดโครงการ 2. แผน-102-1/3 : แบบขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ 3. แผน-105-2/5 : ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดค่าครุภัณฑ์ (BG 1-1) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 1 ปี (BG 2-1) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้างใหม่ (BG 2-2) แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินก่อสร้าง 100 ล้านบาทขึ้นไป (BG 2-3) แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         1. แบบพิมพ์-5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน          2. แบบพิมพ์-6 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน         3. แบบพิมพ์-6-1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)         4. แบบพิมพ์-6-2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      1. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (แผน-106-1/2)      2. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริการการศึกษา      3. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริการวิชาการและวิจัย      4. ตัวชี้วัดในส่วนของงานคลังและพัสดุ      5. ตัวชี้วัดในส่วนของงานบริหารและธุรการ      6. ตัวชี้วัดในส่วนของงานนโยบายและแผน    แบบฟอร์มข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ        แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         1. แบบพิมพ์_แผน-001-บรรจุโครงการย่อย_แผน-2561      2. แบบพิมพ์_แผน-002_ความเชื่อมโยงแผนปฎิบัติการ-2561      3. แบบพิมพ์-4.2_ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      4. แบบพิมพ์-4.3_ค่าใช้จ่ายงบลงทุน_สรุป      5. แบบพิมพ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง BG      6. แบบพิมพ์-4.4_งบอุดหนุน   แบบฟอร์มการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี        1. แบบพิมพ์งบกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     หลักธรรมาภิบาล     หลักเกณฑ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล         ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ            -  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 รอบ (รายละเอียดหน้าที่ 3 วาระ 1.4)          -  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          -  ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          -  แบบพิมพ์-6-1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)          -  แบบพิมพ์-6-2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) แบบฟอร์มการขอบรรจุหลักสูตรใหม่      แบบฟอร์ม การขอบรรจุหลักสูตรใหม่    แบบฟอร์มอื่นๆ       แบบฟอร์ม คำขอบัตรเข้าใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์  กรณีเปลี่ยนจากบัตร RFID (บัตรระบบเดิม) เป็นบัตร Card Bluetooth         แนวปฏิบัติการใช้บัตรระบบใหม่ Card Bluetooth

คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการที่ดี   คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาศาสตร์   หลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี  หลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คู่มือ   คู่มือระดับมหาวิทยาลัย        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     คู่มือระดับคณะ   เอกสารนำเสนอนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์               วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรับรองการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้าหน่วยพัสดุ นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการพัสดุ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินภาควิชา  ประมาณ กว่า 40 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมานาระดับความเห็น (ร่าง) กรอบแผนระยะกลาง คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 เพื่อระดมความเห็น (ร่าง) กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2567 และเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 8103 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) รวมกว่า 113 คน โดยมี ผศ.ดร..สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนำเสนอ “ขีดความสามารถการแข่งขันของคณะวิทยาศาสตร์ในอีก 8 ปีข้างหน้า” และคณะฯ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ท่าน คือ             ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี                               บรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทย”             คุณวิฑูรย์   กมลนฤเมธ อดีตประธานสภา       อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น                               บรรยาย หัวข้อ “มุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อบทบาทการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของมหาวิทยาลัย”           ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมกลุ่มย่อยและนำเสนอผลประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุน (ร่าง) กรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2567 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้                            กลุ่ม 1 ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้                                    กลุ่ม 2 ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม / ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                         กลุ่ม 3 ด้านการบริหารจัดการ       กิจกรรมการจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องพิมลกลกิจ เวทีรับฟังความคิดเห็นคณะบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08 เวทีรับฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างกรอบแผนระยะกลางฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 8103อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08   Road Map การจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 (คลิ๊ก เพื่อดู)   รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ(คลิ๊ก เพื่อดูข่าว)     รับฟังความคิดเห็นนักศึกษาทุกระดับ  วันที่ 25 มีนาคม 2559   รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ  วันที่ 31 มีนาคม 2559   บฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า  วันที่ 7 เมษายน 2559                   เอกสารสำหรับบุคลากรโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี ประจำปี พ.ศ. 2559 รายการ โครงการ กำหนดการ คำสั่งเข้าร่วมสัมมนา            สัมมนาเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อน เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มข.            คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี          คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าหน่วย-งาน         โดยมี ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ถ่ายทอดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สู่หน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้ทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และการประชุมหารือทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการ 2558

  เอกสารนำเสนอประชุมซักซ้อม การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    + เอกสารนำเสนอประชุมซักซ้อม การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 + แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     เอกสารนำเสนอประชุมซักซ้อม การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 + เอกสารนำเสนอประชุมซักซ้อม การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 + แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ประชุมซักซ้อมจัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับสาขาวิชา)   วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.  งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมซักซ้อม จัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนำเสนอการจัดทำแผนงบประมาณ   และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย นายจิรวัฒน์  อุ่นโรจน์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หัวหน้าสาขาวิชา 10 สาขาวิชา และผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำงบประมาณระดับสาขาวิชา จำนวนกว่า 35 คน     ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ (เงินรายได้) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนำเสนอการจัดทำงบประมาณ  (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายจิรวัฒน์  อุ่นโรจน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา และผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำงบประมาณระดับสาขาวิชา จำนวนกว่า 40 คน     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่งานประจำ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่งานประจำ  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี อาคาร SC.01 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  บุญยืด รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานกองบริหารงานคณะ และผู้แทนจากสาขาวิชา  จำนวนกว่า 30 คน  โดยมีเป้าหมายการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx อย่างง่ายเพื่อนำไปสู่งานประจำ                                             เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์ ภาพโดย  สุขทวี  คลังตระกูล       โครงการสัมมนาเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศในยุค Thailand Digital” วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศในยุค Thailand Digital”  กิจกรรมที่ 1 โดยมี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้บริหารอีก 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.เกียรติสุดา  นาคประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุม คือ บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กว่า 62 คน  โดยกิจกรรมมีดังนี้ 13.30 น. เปิดประชุมฯ โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดี   13.45 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการสัมมนาเสริมความเข้มแข็ง การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “การสื่อสารข้อมูลละสารสนเทศในยุค Thailand Digital” โดย นายจิรวัฒน์  อุ่นโรจน์  หัวหน้างานนโยบายและแผน 13.50-14.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “EdPEx กับงานประจำ” โดย ผศ.ดร.เกียรติสุดา  นาคประสิทธิ์ 14.30-16.30 น. แต่ละหน่วยงานรายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 1. การนำเสนอข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในเว็บไซต์หน่วยงาน  (ในรูปแบบ ภาพ หรือ กราฟ) แสดงไว้ในเว็บไซต์หน่วยงาน 2. การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ระดับบุคคล 3. การนำเสนอเนื้อหางานที่ให้บริการในรูปแบบ youtube    เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์ ภาพโดย  สุขทวี  คลังตระกูล   สัญจรให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-10.30 น.  งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ สัญจรให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย นายจิรวัฒน์  อุ่นโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  หัวหน้างานนโยบายและแผน  คณะวิทยาศาสตร์ และนางสุคนธ์  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในส่วนของภาควิชาประกอบด้วย ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และนางประนอม  แสงโชติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์  SC.07   เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์          ประชุม “จัดทำแผนและงบประมาณของบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”         วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา13.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุม “จัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการของบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 40 คน  โดยมีเป้าหมายการประชุมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและโครงการให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด  เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์ ภาพโดย  สุขทวี  คลังตระกูล   ประชุมส่งมอบงวดงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งวดงาน งวดที่ 12 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประชุมส่งมอบงวดงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งวดงาน งวดที่ 12 โดยมี  ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานตรวจการจ้าง และมี ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย รศ.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร  ผศ. ธนูสิทธิ์  บุรินทร์ประโคน  รศ.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร  รศ.จักรชัย  โสอินทร์  ผศ.รัศมี  สุวรรณวีระกำธร  ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ  นายภิรมย์  สารรัตน์  และนายกุลวรรธ  สุริยะศรี  เป็นกรรมการ  ซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารฯ มีความใกล้เคียงกับแผนการก่อสร้าง ร้อยละ 38.40  เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์ ภาพโดย  สุขทวี  คลังตระกูล   ถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์              วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมถอดบทเรียนโครงการนำร่องการปรับกระบวนงานจัดซื้อจัดหาวัสดุ และระบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรับรองการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้าหน่วยพัสดุ นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการพัสดุ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินภาควิชา  ประมาณ กว่า 40 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06    กิจกรรมการจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องพิมลกลกิจ เวทีรับฟังความคิดเห็นคณะบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08 เวทีรับฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างกรอบแผนระยะกลางฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 8103อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC 08  Road Map การจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2567 (คลิ๊ก เพื่อดู)   รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ(คลิ๊ก เพื่อดูข่าว)   รับฟังความคิดเห็นนักศึกษาทุกระดับ  วันที่ 25 มีนาคม 2559   รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   รับฟังความคิดเห็นคณะรับบริการ  วันที่ 31 มีนาคม 2559   รับฟังความคิดเห็นศิษย์เก่า  วันที่ 7 เมษายน 2559 เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์ ภาพโดย  สุขทวี  คลังตระกูล            โครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี ประจำปี พ.ศ. 2559   กิจกรรมที่ที่ 1 ดำเนินการภายในคณะฯ คือ การประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบ/ความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการให้บริการ  โดยมีการประชุมสัมมนาบุคลากรสังกัดทุกระดับ รวม 60 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 8104  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC 08  และให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบ/ความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการให้บริการ หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน รวม 15 กระบวนงาน ซึ่งคณะผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดี  รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์  บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  เข้าร่วมประชุมฯ และรับฟังการนำเสนอของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ ที่มีผลกระทบ/ความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการให้บริการ โดยผลจากสัมมนาครั้งนี้จะมีการรวบรวมขั้นตอนกระบวนงานที่สำคัญที่มีผลกระทบ/ความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการให้บริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานที่มีผลกระทบและความเสี่ยงเสี่ยงค่อนข้างต่อผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น           กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ภูไพร เลค รีสอร์อท  จังหวัดกาญจนบุรี  เขียนข่าวโดย  สุคนธ์  บุญจันทร์ ภาพโดย  สุขทวี  คลังตระกูล       รายการ โครงการ กำหนดการ คำสั่งเข้าร่วมสัมมนา  สรุปผลโครงการ  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)          สัมมนาเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อน เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มข.            คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี          คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผน จัดประชุมรับฟังและซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าหน่วย-งาน         โดยมี ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ถ่ายทอดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สู่หน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้ทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และการประชุมหารือทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการ 2558