งานบริหารและธุรการ

โครงสร้างของงาน

โครงสร้างการบริหารงาน >> กองบริหารงานคณะ

 

หน่วยสารบรรณ  

หน่วยการเจ้าหน้าที่  

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ