กลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ปฏิทิน กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ปฏิทิน กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560