กลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง/บุคลากร

บุคลากรภายในหน่วยงาน

     
   

นายธนากร  โคธิเสน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ ปฏิบัติการ

(หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์)

Mr. Thanakorn  Khotisan

General Administrative Officer

Practitioner Level

 ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป)

1.ควบคุม กำกับติดตามและประสานงานการดำเนินงานของกลุ่มภาระงานฯ

2.วางแผนงาน สนับสนุนกำกับติดตาม ให้คำปรึกษา

3.ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

4.ดูแลกำหนดการตารางปฏิบัติงานของคณบดี

5.พิจารณาอนุมัติการขอใช้ห้องประชุม สำนักงานคณบดี

6.ประสานงานโครงการจัดงานจัดงานวันสถาปนาคณะฯ

7.ประสานงานโครงการจัดงานวันสงกรานต์

8.ประสานงานโครงการทำลายเอกสาร

9.ประสานงานโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

10.กำกับ ดูแล โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์

11.ประสานงานด้านโภชนาการร้านค้าของคณะฯ

12.ประสานงานโครงการ 5 ส.

13.ประสานงานการประชุมกองบริหารงานคณะ

14.ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและนำเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ

15.ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ

16.ประสานงานด้านธุรการให้กับกลุ่มภาระงานด้านประชาสัมพันธ์

17.ประสานงานรับรองผู้มาติดต่อ ผู้บริหาร ติดต่อราชการทั่วไป

 

นางวราภรณ์  เงาะเศษ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ ชำนาญการ

Ms. Varaporn Ngoasat

General Administrative Officer

Professional Level

 

ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป)

1.สแกนและเวียนออนไลน์เอกสารทั่วไปทางระบบE-Document

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

3.เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ส่วนกลาง และผู้บริหาร

4.ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง ประกาศ สแกนและเวียนเอกสารทางระบบ E-Document และ SCI-Office

5.ตรวจสอบและสแกน บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ

6.ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถ

7.ตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน

 

นางสาวมยุรี  กังวลงาน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

Miss Mayuree  Kungwonngan

General Service Officer

 

ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป)

1.ประสานงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)

2.สรุปรายงานการถ่ายเอกสารของแต่ละหน่วยงานภายในกองบริหารงานคณะ

3.สรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน

4.เบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์

5.ดูแลอุปกรณ์และเบิกวัสดุสำนักงานภายในกลุ่มภาระงานฯ

6.ประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะ

นายณรงค์  วงศ์แสน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3.

Mr. Narong  Wongsan

General Service Officer Level 3

ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป)

1.รับ-ส่งหนังสือภายนอก

2.ติดและปลดประกาศสอบราคา ประกวดราคา

3.ดูแลบำรุงรักษาและเก็บรักษารถจักรยานยนต์

4.เปิด-ปิด ลิฟต์ ของอาคารวิทยาศาสตร์ 06

5.ลงทะเบียนและนำส่งจดหมาย ไปรษณีภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.จัดทำสำเนาเอกสาร (Copy Print)

 

นางสาวอภิญญา  กรมภักดี

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร

Miss Apinya  Krompakdee

Document Staff

 

 

ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป)

1.รับ-ส่งเอกสารภายใน

2.ลงบันทึกรับ-ส่งเอกสารทางการเงิน ให้หน่วยการเงินและบัญชี

3.ออกเลขที่หนังสือภายในสำนักงานคณบดี

4.เสนอข้อตกลงและออกเลขข้อตกลงซื้อขาย/จ้าง

5.คัดแยกจดหมาย และไปรษณีย์ภัณฑ์ ให้กับทุกสาขาวิชา

ทุกหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง

6.จัดทำสำเนาเอกสาร (Copy Print)