กลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

บุคลากรภายในหน่วยงาน           นายธนากร  โคธิเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์) Mr. Thanakorn  Khotisan General Administrative Officer Practitioner Level  ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป) 1.ควบคุม กำกับติดตามและประสานงานการดำเนินงานของกลุ่มภาระงานฯ 2.วางแผนงาน สนับสนุนกำกับติดตาม ให้คำปรึกษา 3.ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 4.ดูแลกำหนดการตารางปฏิบัติงานของคณบดี 5.พิจารณาอนุมัติการขอใช้ห้องประชุม สำนักงานคณบดี 6.ประสานงานโครงการจัดงานจัดงานวันสถาปนาคณะฯ 7.ประสานงานโครงการจัดงานวันสงกรานต์ 8.ประสานงานโครงการทำลายเอกสาร 9.ประสานงานโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10.กำกับ ดูแล โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 11.ประสานงานด้านโภชนาการร้านค้าของคณะฯ 12.ประสานงานโครงการ 5 ส. 13.ประสานงานการประชุมกองบริหารงานคณะ 14.ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและนำเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ 15.ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ 16.ประสานงานด้านธุรการให้กับกลุ่มภาระงานด้านประชาสัมพันธ์ 17.ประสานงานรับรองผู้มาติดต่อ ผู้บริหาร ติดต่อราชการทั่วไป   นางวราภรณ์  เงาะเศษ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ Ms. Varaporn Ngoasat General Administrative Officer Professional Level   ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป) 1.สแกนและเวียนออนไลน์เอกสารทั่วไปทางระบบE-Document 2.ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 3.เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ส่วนกลาง และผู้บริหาร 4.ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง ประกาศ สแกนและเวียนเอกสารทางระบบ E-Document และ SCI-Office 5.ตรวจสอบและสแกน บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 6.ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถ 7.ตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน   นางสาวมยุรี  กังวลงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ Miss Mayuree  Kungwonngan General Service Officer   ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป) 1.ประสานงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 2.สรุปรายงานการถ่ายเอกสารของแต่ละหน่วยงานภายในกองบริหารงานคณะ 3.สรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน 4.เบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ 5.ดูแลอุปกรณ์และเบิกวัสดุสำนักงานภายในกลุ่มภาระงานฯ 6.ประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะ นายณรงค์  วงศ์แสน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3. Mr. Narong  Wongsan General Service Officer Level 3 ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป) 1.รับ-ส่งหนังสือภายนอก 2.ติดและปลดประกาศสอบราคา ประกวดราคา 3.ดูแลบำรุงรักษาและเก็บรักษารถจักรยานยนต์ 4.เปิด-ปิด ลิฟต์ ของอาคารวิทยาศาสตร์ 06 5.ลงทะเบียนและนำส่งจดหมาย ไปรษณีภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.จัดทำสำเนาเอกสาร (Copy Print)   นางสาวอภิญญา  กรมภักดี ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร Miss Apinya  Krompakdee Document Staff     ภาระหน้าที่ (โดยสังเขป) 1.รับ-ส่งเอกสารภายใน 2.ลงบันทึกรับ-ส่งเอกสารทางการเงิน ให้หน่วยการเงินและบัญชี 3.ออกเลขที่หนังสือภายในสำนักงานคณบดี 4.เสนอข้อตกลงและออกเลขข้อตกลงซื้อขาย/จ้าง 5.คัดแยกจดหมาย และไปรษณีย์ภัณฑ์ ให้กับทุกสาขาวิชา ทุกหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 6.จัดทำสำเนาเอกสาร (Copy Print)