กลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

 ระบบจัดการ การประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (E-Meeting KKU)  ระบบ บริหารเอกสารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU DMS)  ระบบ บริหารเอกสารคณะวิทยาศาสตร์ (E-Document)  ระบบ จองห้องประชุมกองบริหารงานคณะฯ (E-Meeting Room)  ระบบ สืบค้น คำสั่ง/ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ระบบไปรษณีย์ออนไลน์