กลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม - หนังสือราชการ ภายนอก  ตัวอย่างการตั้งค่าการพิมพ์ ภายนอก แบบฟอร์ม - หนังสือราชการ ภายใน  ตัวอย่างการตั้งค่าการพิมพ์ ภายใน การใช้คำขึ้นต้น ลงท้าย ในหนังสือราชการ แบบฟอร์ม - ขอเบิกของที่ระลึกคณะฯ  แบบฟอร์ม - ขอใช้สถานที่ภายในคณะฯ  แบบฟอร์ม - ขอใช้เครื่อง COPY PRINT  แบบฟอร์ม - เสนอเรื่องเพื่อดำเนินการ (ลงนาม)