กลุ่มภาระงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ.2558 หลักการทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (หอจดหมายเหตุ)