coop

คณะกรรมการสหกิจ

 

รายชื่อคณะกรรมการ

 

สาขาที่สังกัด

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิลดา         อินทรโสธรฉันท์

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา)

ประธานกรรมการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์   เบญจวัฒนานนท์

กรรมการ

นิติวิทยาศาสตร์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา        พงษ์ดนตรี

กรรมการ

ชีวเคมี

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา         หวังสมนึก

กรรมการ

ชีววิทยา

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์         พูนสวัสดิ์

กรรมการ

เคมี

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ       ดุลย์จินดาชบาพร

กรรมการ

สิ่งแวดล้อม

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์     มีทอง

กรรมการ

ฟิสิกส์

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย         ศรีโสดาพล

กรรมการ

สถิติ

9

นายเปรม               จันทร์สว่าง

กรรมการ

สถิติ

10

นางสาวปุญชรัสมิ์      คริษฐพัฒฑาวัณ

กรรมการ

จุลชีวิทยา

11

นางนันท์นภัส          ม่วงมิ่งสุข

กรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

นายณกร                วัฒนกิจ

กรรมการ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

13

นางสาวทศพร          แถลงธรรม

กรรมการ

คณิตศาสตร์

14

นางสุตาภัทร            รักษา

กรรมการและเลขานุการ

งานบริการวิชาการ

15

นางสาววนัชชา         สื่อเกียรติก้อง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานบริการวิชาการและวิจัย

16

นางสาวจุฬาลักษณ์    คำมูล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยกิจการนักศึกษา