:: Academic Services and Research ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

173885
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
111
637
172024
4126
2263
173885

Your IP: 18.204.48.64
2021-07-30 04:30

แบบฟอร์ม-MOU    แนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก  240820 1. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Thai Version  240820 2. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Eng Version  240820 3. แบบฟอร์ม-MOA-ภาคเอกชน-Thai Version  240820 4. แบบฟอร์มMOA-ภาคเอกชน-Eng Version

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 – 16.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง "มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์” โดยผ่านแอพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานภายในงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการจัดการสารเคมีที่ใช้แล้ว" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รจนา  บุระคำ และแนะนำการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 40 คน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น       ภาพ : รศ.ดร.รจนา บุระคํา / สุขทวี คลังตระกูล ข่าว : จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี / ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7" จัดโดยวิธีออนไลน์โดยผ่านระบบแอพพลิเคชัน Zoom โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นผู้เปิดการประชุม และ ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทรประโคน รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เป็นผู้กลาวรายงาย     ในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ประมาณ 120 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขาย่อย คือ  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  และสาขาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอในแบบบรรยาย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น จำนวน 48 ผลงาน” นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ โดย รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างมีสติกับชีวิต New Normal”    สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา รวมไปถึงการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น              ภาพ : รศ.ดร.รจนา บุระคำ / สุขทวี คลังตระกูล ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์    

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้มีการรวบรวมและขนย้ายและกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว ตามโครงการกำจัดสารเคมี ปี พ.ศ. 2563     ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน   สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การสอน รวมไปถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น   ภาพ : ศราวุฒิ พีระธรรม ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  01_ทุนส่งเสริมการวิจัย-RB (1)  2-4_ค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับรางวัล  1_ทุนส่งเสริมการวิจัย-64_RB  2-4_ค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับรางวัล-RB  2-1_ค่าตอบแทนตีพิมพ์-64_RB  2-5_ผลงานได้รับลิขสิทธิ์-64_RB  2-1_เสนอผลงานทางต่างประเทศ  2-5ค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล  2-1_เสนอผลงานทางต่างประเทศ-RB  2-5ค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล_RB  2-2_ค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ  2-6 ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร64_RB  2-2_ค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ-RB  2-6_ค่าตอบแทนผลงานได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  2-2_ผลงานวิจัยได้รับรางวัล-64_RB  2-6_ค่าตอบแทนผลงานได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร_RB  2-3_ค่าตอบแทนตีพิมพ์  2-7_ค่าตอบแทนผลงานได้รับลิขสิทธิ์  2-3_ค่าตอบแทนตีพิมพ์-RB  2-7_ค่าตอบแทนผลงานได้รับลิขสิทธิ์_RB  2-3_ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล-64_RB  2-8ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  2-4 ผลงานได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร-64_RB  2-8ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร_RB

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะครับ

   ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563  ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563