ประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00-09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 15- 16 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (Development in Medical Science: DMSc Award) เพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างเป็นที่ประจักษ์