กลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ

การใช้ไฟฟ้า

            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2564
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2563
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2562
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2561
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2560
            สรุปการใช้ไฟฟ้า2559
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2559
            สรุปการใช้ไฟฟ้า2558
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2558
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2557
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2556
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2555
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2554
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2553
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2552
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2551
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2550
            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2549
            ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2548
            ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2547
            ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2546