งานคลังและพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 >> ว.119  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงิน

 >> ประกาศมข. ฉบับที่ 2820/2561 เรื่อง "ทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงาน"

 >> แบบขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน

 >> ประกาศ มข. ฉบับที่ 127/2561 เรื่อง "หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

>> สรุปประกาศ มข. ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง  "ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "

>> หนังสือเวียน ที่  กค.0416.4/ว474 เรื่อง การปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก

 >> หนังสือเวียน เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ⇒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 >> หนังสือเวียน ที่ ก.ค. 0408.4/ว2 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 >> แจ้งเวียนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายค่าประกันรถยนต์และค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

 >> คำสั่ง มข. ที่ 3518/2559 เรื่อง "มอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ" 

 >> แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงมุฑิตาจิต

 >> ประกาศ มข. ฉบับที่ 2520/2558 เรื่อง "กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ"

 >> เอกสารการประชุมแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (ประชุมเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59)

 >> ประกาศ มข. ฉบับที่  851/2559   เรื่อง  "หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ  งานพิธี  หรือขนบธรรมเนียมประเพณี"   

 >> แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเทศกาลปีใหม่

 >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559

 

         ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ"หน่วยการเงินและบัญชี" >>  

 

    ค้นหาระยะทางสำหรับการเดินทางไปราชการ  คลิกที่นี่ >> ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ google map