งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ฐิติมา พรหมจักร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ปารัชญ์ โคธิเสน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ธีรนุช หาญโสภา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
กฤตวรรณ วัฒนสุวกุล
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
สุตาพัฒน์ รักษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นฤนาท คุณธรรม
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
จิราพัชร แสนแก้ว
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.