:: Academic Services and Research ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

173877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
111
629
172024
4118
2263
173877

Your IP: 18.204.48.64
2021-07-30 03:55

ทุนวิจัย

 กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป (วช.)

 ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.

 ทุนวิจัยสถาบัน มข.

 ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

 ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน)

 Publication Clinic

 ศูนย์/กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์

 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ.2541

 หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์

 ประกาศผลการพิจารณากองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2559

 ปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559