งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดทำงบประมาณ

งบประมาณประจำปี

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

งบเพิ่มเติมกลางปี

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      แบบคำของบประมาณกลางปี

      แบบคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ (แบบ BG1-1)

      แบบคำขอสิ่งก่อสร้าง (แบบ ฺBG2-1)

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 1836/2551) เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรรายรับเพื่อเป็นเงินสมทบและสำรองสะสม งบประมาณเงินรายได้

        หลักการพิจารณาคำของบประมาณและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

      

               

         *** เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

         **** หลักการอ้างอิงงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้