งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1011/2563) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

 

ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 155/2563) เรื่อง กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

          ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2590/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 20/2564)  เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 ประกาศผู้ได้รับทุน

       ปี พ.ศ. 2564

              - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2564)  เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

              - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 21/2564)  เรื่อง   ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

              - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 21/2564) ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงของสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

   แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

      แบบคำขอยืมเงินยืมศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์                                                                

      แบบคำขอรับทุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์