Policy and Planning

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต

  แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

               ส่วนที่ 1

               ส่วนที่ 2

  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 992/2561) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

 

 ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ระเบียบมหาวิทยลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2536

          ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2537

          ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 647/2550) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537

         ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 13/2551)  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ระดับคณะวิทยาศาสตร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 33/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนความเข้มแข้งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 32/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 16/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมคามเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แบบร่วมทุน (Joint funding)

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 15/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559)

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2558

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  พ.ศ. 2558

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2558

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 73/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557)

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 72/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและเชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 48/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 47/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 46/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 33/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มเเข็งการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม คร้้งที่ 3 พ.ศ. 2557)

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 111/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 110/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมผลิตตำราวิชาพื้นฐาน พ.ศ. 2556

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 108/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556)

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 79/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2555

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 78/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2555

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 77/2555) เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย พ.ศ. 2555

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 54/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2555

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 42/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนกล่มวิจัย พ.ศ. 2555

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 41/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมผลิตตำราวิชาพื้นฐาน พ.ศ. 2555

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 29/2555) เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2555

        

 ประกาศเกี่ยวกับผลการพิจารณาต่างๆ 

        ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 32/2558) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 _ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 23/2558) เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนค่าจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษระดับภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558_ส่วนกลาง

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 22/2558) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557_ภาควิชาเคมี

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 21/2558) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 และภาคต้น ปีการศึกษา 2558_ภาควิชาเคมี

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 11/2558) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 91/2557) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 _ภาควิชาเคมี

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 90/2557) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) _ภาควิชาเคมี

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 89/2557) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิตในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 81/2557) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 42/2557) เรื่อง ผลการพิจารณาผู้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2557_ส่วนกลาง

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 40/2557) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2557_ส่วนกลาง

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 20/2557) เรื่อง ผู้ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 10/2557) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนเพิ่มศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาฯ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 109/2556) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556_ส่วนกลาง

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 91/2556) เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และภาคต้น ปีการศึกษา 2557_ ภาควิชาเคมี

      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 90/2556) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556_ภาควิชาเคมี

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 65/2556) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเงินยืมศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556_ภาควิชาสถิติ

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 63/2556) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556_ภาควิชาเคมี

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 62/2556) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต (สำหรับนักศึกษา) ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 61/2556) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 60/2556) เรื่อง ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต (สำหรับคณาอาจารย์) ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 49/2556) เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 45/2556) เรื่อง ผลการพิจารณาผู้รับทุนระดับบัณฑิตสำหรับนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 44/2556) เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555

      

 ประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครต่างๆ 

           

        ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 74/2557) เรื่อง รับสมัครขอรับทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557_ส่วนกลาง

        ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 44/2557) เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 43/2557) เรื่อง รับสมัคทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 46/2556) เรื่อง รับสมัครทุนเพิ่มศักยภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 32/2556) เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556_ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  

 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 

      หลักเกณฑ์การให้เงินยืมศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552

      หลักเกณฑ์การให้ทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552

 

 แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

      แบบคำขอยืมเงินยืมศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์                                                                

      แบบคำขอรับทุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์