ปกเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปกในเอกสารแผนปฏิบัติการ

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9

 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ กับแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง-บริหารส่วนกลาง

เชื่อมโยง-ชีวเคมี

เชื่อมโยง-นิติวิทยาศาสตร์

เชื่อมโยง-ชีววิทยา

เชื่อมโยง-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เชื่อมโยง-ฟิสิกส์

เชื่อมโยง-คณิตศาสตร์

เชื่อมโยง-วิทยาการคอมพิวเตร์

เชื่อมโยง-เคมี

เชื่อมโยง-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เชื่อมโยง-จุลชีววิทยา

เชื่อมโยง-สถิติ

 

ส่วนที่ 3 โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยงาน

บริหารส่วนกลาง

ภาควิชาชีวเคมี

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาสถิติ

 

ภาคผนวก

SWOT Analysis

กระบวนการจัดทำแผน

แผนที่ยุทธศาสตร์

ผู้จัดทำ