กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาพักผ่อน

 แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบใบลาอุปสมบท

แบบขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

แบบหนังสือรับรองคนไข้ใน

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

แบบสัญญาการยืมเงิน

 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

-  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินบำรุงการศึกษา

 แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ

แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิสำหรับผู้ที่ได้รับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นจากสถานศึกษาต่างประเทศ (ส่ง 2 ชุด)

-  แบบประวัติและประวัติการศึกษา (ส่ง 2 ชุด)

จดหมายตรวจสอบคุณวุฒิ (ส่ง 3 ชุด)   ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง

- สำเนาหลักฐานวุฒิ (ส่ง 2 ชุด)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบฟอร์มข้าราชการขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ

แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ต่างประเทศ

แบบบันทึกข้อความรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปกิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

-  รายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

- โครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท1

เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

- แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ส่ง 3 ชุด)

แบบฟอร์มการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา

แบบฟอร์มประวัติและผลงาน