ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในคณะ

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ระดับภาควิชา

     + ปฏิทินการจัดทำคำรับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

     + กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับภาควิชา

     + รายละเอียดตัวชี้วัดระดับภาควิชา

 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  บริหารส่วนกลาง

     + ปฏิทินการจัดทำคำรับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

     + กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บริหารส่วนกลาง

      + รายละเอียดตัวชี้วัดบริหารส่วนกลาง