ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

     + ปฏิทินการจัดทำคำรับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

     + กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับคณะ

     + รายละเอียดตัวชี้วัดระดับคณะ

 

แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ  รอบ 9 เดือน

แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-งานบริการการศึกษา

แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-งานบริการวิชาการและวิจัย

แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-หน่วยการเจ้าหน้าที่