ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ระดับภาควิชา      + ปฏิทินการจัดทำคำรับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558      + กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับภาควิชา      + รายละเอียดตัวชี้วัดระดับภาควิชา   การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  บริหารส่วนกลาง      + ปฏิทินการจัดทำคำรับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558      + กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บริหารส่วนกลาง       + รายละเอียดตัวชี้วัดบริหารส่วนกลาง

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558      + ปฏิทินการจัดทำคำรับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558      + กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับคณะ      + รายละเอียดตัวชี้วัดระดับคณะ   แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ  รอบ 9 เดือน แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-งานบริการวิชาการและวิจัย แบบฟอร์มข้อตกลงปีงบ 58-หน่วยการเจ้าหน้าที่

   ข้อมูลกลาง ตัวบ่งชี้ที่ 1.1_เกณฑ์ข้อที่ 3   ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ (1ต่อ5)  การศึกษาอิสระ (1ต่อ15) ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (ป.โท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ข้อ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์แยกตามภาควิชา   ตัวชี้วัดที่ภาควิชา/หลักสูตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเขียน ตัวชีี้วัดที่  3.1  การรับนักศึกษา ตัวชีี้วัดที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ตัวชีี้วัดที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ตัวชีี้วัดที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวชีี้วัดที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ ตัวชีี้วัดที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวชีี้วัดที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวชีี้วัดที่  5.3  การประเมินผู้เรียน สรุปรายการตัวชี้วัดที่ภาควิชาได้รับมอบหมาย    

+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น +คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น +หน่วยงาน QA ในประเทศ +หน่วยงาน QA ต่างประเทศ

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ   องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต   องค์ประกอบที่  2  การวิจัย   องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ   องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ     กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   องค์ประกอบที่  1  การกำกับมาตรฐาน   องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต   องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา   องค์ประกอบที่  4  อาจารย์   องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร  การเรียน  การสอน  การประเมินผู้เรียน   องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้