International Relations Office

>> คลิ๊ก  ขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ <<   >> VISA Extension guideline Click ! <<   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / Document Dowload Click !

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1)   ดาวน์โฟลดแบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางศึกษาวิจัยที่นี่  

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562   สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก (ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) รายละเอียดดังที่แนบมานี้   กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบที่ 2 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 17 มิถุนายน 2562   ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนัชชา สื่อเกียรติก้อง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  โทร 091-4210060 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //     >>> ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร CLICK <<<

      ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 1)