International Relations Office

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก (ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) รายละเอียดดังที่แนบมานี้

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2563 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลณภัทร  ทัศนพงษ์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  โทร 091-4210060 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

>>> ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร CLICK <<<