International Relations Office

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก (ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) รายละเอียดดังที่แนบมานี้

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนัชชา สื่อเกียรติก้อง งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี อาคาร SC.06 โทร 091-4210060 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

>>ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิ๊ก <<