International Relations Office

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก (ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) รายละเอียดดังที่แนบมานี้

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2560

รอบที่ 2 ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560 ปิดรับใบสมัคร วันที่ 13 มิถุนายน 2560

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนัชชา สื่อเกียรติก้อง งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี อาคาร SC.06 โทร 091-4210060 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

>>ดาวโหลดเอกสาร คลิ๊ก<<